GARANTIITINGIMUSED

1. Eesti Klaas annab tema poolt teostatud töödele ja klaasi lahendustele (toodetele) kahe (2) aastase garantii. Garantiiaeg algab toote üleandmise kuupäevast.  Projektijärgsete tarnete puhul algab garantiiaeg töövõtu või objekti vastuvõtukuupäevast.

2. Garantiitingimuste alusel ei vastuta Eesti Klaas tootekahjustuse eest, kui ta peab tõenäoliseks, et kahjustus tekkis õnnetusjuhtumi või sellega võrreldava juhtumi või tingimuste tõttu, mille eest vastutab mõni muu osapool.

3. Kui tegemist on garantii alla kuuluva juhuga, teeme parandustööd ostja juures kohapeal. Kui taotlus pole õigustatud, tuleb remont ja vahetatavad detailid tasuda ostjal. Lahkarvamuste korral tellitakse sõltumatu ekspertiis, mille maksumuse hüvitab kahju põhjustanud pool.

4. Sellistest tootmis- ja toorainedefektidest, millised ilmnevad juba kasutuselevõtmisel või vastuvõtukontrolli käigus, tuleb viivitamatult teatada tarnijale ning toodet ei tohi ilma tarnija poolse nõusolekuta kasutada. 

5. Vigase klaasilahenduse asemele tarnitud toote garantii kehtimisaeg lõpeb siis, kui oleks lõppenud asendatud toote garantiiaeg.

6. Toote pikaajalise funktsionaalsuse tagamiseks, tuleb pidevalt hoolitseda klaaside ja klaasilahendust ümbritsevate konstruktsioonide hea seisukorra eest. Isolatsioonimaterjal klaasikihtide kinnitamisel ja hinged vajavad pidevat kontrolli ja hooldust. Vajadusel parandatakse klaaside isolatsioonimaterjal ja kinnitus ning töödeldakse profiilide pinnad uuesti üle. 

7. Garantiil põhinev nõue tuleb esitada tarnijale enne garantiiaja möödumist.

8. Garantii eeldab et:

-­         klaasilahenduse kinnitus vastab kehtivatele standardnõuetele

-         klaasilahendusele ei rakendu erakorralist koormust, nagu näiteks ehitise

          kandekonstruktsioonist lähtuvaid koormusi;

-         klaasilahenduse raami ja vuugitäitematerjali hooldatakse regulaarselt tootja poolt

          antud juhiste järgi;

-         klaasipindu ei tohi värvida ning kinnitada neile teipe, kilesid, jms. 

9. Garantii katkeb, kui

-    toodet pole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutus- või hooldusjuhendi

 nõudeid ja soovitusi on eiratud;

-    garantiiaja jooksul on toode ümber paigutatud ning sellest tulenevalt on seda

lõhutud või on reguleeringud paigast ära läinud;

-    toodet on garantiiaja jooksul ise remonditud, reguleeritud  või ostja poolt valesti

hooldatud;

-    tootele on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile.

10. Garantii alla ei kuulu:

-    loomulik kulumine ja pleekimine;

-    hooldustööd, mille vajalikkus ilmnes alles garantiiajal;

-    kliendi poolt tootesse installeeritud elektri- ja lisaseadmed.

11. Garantii ei kehti erikonstruktsiooniga või eritingimustes olevatele klaasilahendustele järgmistel juhtudel:

-             klaasiks muu klaas kui float-klaas

-             vaheliistu nimilaius väiksem kui 6mm või

-             suurem kui 15mm, kui klaasi nimipaksus on väiksem kui 3mm

-             vaheliistu nimilaius väiksem kui 6mm või suurem kui 20mm, kui klaasi

nimipaksus on suurem või võrdne 4mm-ga

-             klaasilahenduse vorm erineb täisnurksest

-             klaasilahendus on paigaldatud eritingimustes (saun, testimislaboratoorium,

külmhoone, tehas, jms.), kus on tavalisest erinevad küttest, niiskusest, rõhust või

kemikaalidest põhjustatud tingimused või erineb paigaldus üldtunnustatud paigaldusjuhistest. (SFS / EN-standardid ja RT-kaardid) 

12. Klaasilahenduste järelkontrolli ja hoolduse käigus tuleb mh. pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele:

-             isolatsioonimaterjal tuleb vajadusel uuendada;

-             klaaside kinnitus tuleb vajadusel pingutada või parandada ja pinnad üle käia või 

vajadusel uuesti töödelda;

-             raamikonstruktsiooni pinnad tuleb teatud aja tagant regulaarselt üle töödelda;

-             künniseruumis tuleb tagada ventilatsioon.

13. Garantiitingimuste alusel esitatud parandusnõue või veateade peab sisaldama kontrollimisobjektiks oleva kinnistu aadressi ja kontaktisiku kontaktandmeid ning võimalusel:

-             klaasilahenduse märgistust, kust selgub tootmisaasta ja klaaspaketi tootja või

tootemark

-             klaaside arvu, mida teade puudutab

-             klaasimõõdud: laius ja kõrgus (mh. ühikutena)

-             reklamatsiooni sisu, täiendatud lihtsa joonisega kahjustustest 

-             algtarnija tellimusnumber ja tellimiskuupäev

-             klaaside liigimärgistus